نویسنده:  غیاث نعیسه

تاریخ انتشار:  ژانویه 2014

منبع:

http://revleftcurrentsyria.com/articles-and-statements-in-english/the-syrian-bourgeoisie-and-the-peoples-revolution/

چکیده:  در این مقاله، غیاث نعیسه، عضو  سازمان جریان چپ انقلابی در سوریه،  استدلال می کند که ایده ی وحدتی سوسیالیستی با “بورژوازی صنعتی ملی و مترقی” به منظور ایجاد  یک “انقلاب ملی-دمکراتیک”   خاستگاهی استالینیستی دارد.  نتیجه ی این وحدت نه دمکراسی راستین که “نظام های خودکامه ی سرمایه داری ناب یا سرمایه داری دولتی” بوده است .  نعیسه سپس رویکرد “بورژوازی صنعتی ملی”  سوری را در طی  دو سال پس از وقوع انقلاب سوریه بررسی می کند و نشان می دهد که بخش عمده ی این طبقه یا کارخانه ها،  بنگاه ها و سرمایه ی  خود را به مصر، کشورهای عرب منطقه ی خلیج و دیگر کشورها منتقل کردند یا با رژیم اسد (به صورت آشکار یا پنهان) همدست شدند  تا از اقتصاد جنگی از طریق فروش زمین،  قاچاق،  سوداگری و ویژه خواری بهره ببرند.  

متن کامل این مقاله به زبان های عربی و انگلیسی موجود است.