اتحادیه کارگری «سی‌کوباس» حمایت خود را از مبارزه کارگران، پرولتاریا و جوانان ایرانی علیه تنزل شرایط زندگی‌شان و رژیمی سرکوبگر، و برای دریافت حقوقی درخور شأن انسان، دریافت حقوق‌های معوقه‌شان، آزادی فعالیت نهادهای کارگری و سیاسی و آزادی‌بیان اعلام می‌کند.

Sindicato Intercategoriale Cobas,  Italy

17 ژانویه 2018

برای آزادی بازداشتشدگان تظاهرات سراسری ایران

اتحادیه کارگری «سی‌کوباس» حمایت خود را از مبارزه کارگران، پرولتاریا و جوانان ایرانی علیه تنزل شرایط زندگی‌شان و رژیمی سرکوبگر، و برای دریافت حقوقی درخور شأن انسان، دریافت حقوق‌های معوقه‌شان، آزادی فعالیت نهادهای کارگری و سیاسی و آزادی‌بیان اعلام می‌کند. سی‌کوباس خواستار آزادی بی‌قید و شرط و سریع بیش از چهار هزار تظاهر کننده و فعال صنفی بازداشت شده است و استفاده سیستماتیک از شکنجه را شدیدا محکوم می‌کند. اخبار رسیده به ما حاکی از کشته شدن بیش از پنج جوان زیر شکنجه در دو هفته گذشته است. سی‌کوباس به عنوان بخشی از «شبکه اتحادیه‌های کارگری اینترناسیونالِ همبستگی و مبارزه»  همچنین  قویا خواستار آزادی رضا شهابی، نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است و همبستگی خود را با اتحادیه‌های کارگری ایران، که صدای واقعی کارگران در مبارزه شان در دفاع از شرایط زیستی و حقوقِ کارگرانِ ایرانی در مقابله با سرمایه (چه خصوصی و چه دولتی، و چه ملی و بین‌المللی) است، اعلام می‌دارد. سی‌کوباس از کمپین «نان، کار، آزادی» که توسط سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه‌ی خوزستان راه‌اندازی شده است حمایت می‌کند. مبارزه کارگران علیه سرمایه در سراسر دنیا مبارزه‌ای واحد است. سی‌کوباس از اتحادیه‌های کارگری ایتالیا، اروپا و سراسر جهان، و همچنین انجمن‌ها و جنبش‌های نوپا و متعهد به مبارزه علیه استثمار و سرکوب دعوت می‌کند تا  در مقابل سفارت‌ها و کنسول‌گری‌های جمهوری اسلامی ایران تجمع کرده و آزادی سریع فعالین ایرانی را درخواست کنند. سی‌کوباس

SI Cobas

Roberto Luzzi
for SI CObas trade union, Italy