کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در شرایطی که دهه ‌هاست تحت شدیدترین تدابیر امنیتی و سرکوب حداکثری قرار دارند، سد جهنمی خفقان را شکسته اند و در کنار هم‌طبقه‌‌‌های خود در هفت‌تپه، اعتراض خود را با دست کشیدن از کار و برپایی تجمعات پرشمار کارگری نشان می دهند. هم اکنون دست کم 38 مرکز کارگری در اعتصاب به سر می برد

وز شنبه یازدهم مرداد، سرآغاز فصلی نو در تقویم مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران است. کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در شرایطی که دهه ‌هاست تحت شدیدترین تدابیر امنیتی و سرکوب حداکثری قرار دارند، سد جهنمی خفقان را شکستند و در کنار هم‌طبقه‌‌‌های خود در هفت‌تپه که موتور پیشران مبارزات طبقه کارگر ایران �