باید علیه کودتای نظامی در ترکیه موضع گرفت.ارتش در ترکیه هیچگاه دوست طبقات مردمی و جمعیت کرد در  این کشور نبوده است.در گذشته هر کودتای نظامی منجر به  سرکوب شدید و اعمال محدودیت بر دموکراسی شده. البته مخالفت با این کودتا برابر با حمایت از دولت اقتدارگرای آک پارتی نیست. برعکس،  برای براندازی آک پارتی یا هر حزب محافظه کار و اقتدارگرا،  تنها  یک جنبش مردمی عظیم و خودانگیخته می تواند حقوق دموکراتیک و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت کردها را در ترکیه تضمین کند.  لازم است بدیلی مستقل،  دموکراتیک،  سوسیالیست و سکولار بسازیم که مدافع حق تعیین سرنوشت کردها باشد.

جوزف ضاهر

19 ژوئیه   2016

منبع:

Turkey, Opposing the Coup, Surviving Erdogan