در سی امین روز اعتصاب غذای رضا شهابی و سی و نهمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی شهر،  با خواست آزادی فوری همه فعالان کارگری،  معلمان و دیگر  زندانیان سیاسی روبروی کنسولگری ایران در لندن گرد هم می آییم.

پنج شنبه 7 سپتامبر 2017 ساعت 12 تا 13:30.  کمپین پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران.                                  .