امیر جواهری مصاحبه ای دارد با فریدا آفاری ، پژوهشگر مارکسیست، مترجم برخی آثار مارکسیستی و عضو اتحاد سوسیالیستهای خاور میانه. در این مصاحبه فریده آفاری به مختصات جنبش اعتراضی چند روزه اخیر در بیش از صد شهر ایران، هراس حاکمان و بکارگیری سرکوب بی مهار جنبش پا برهنگان می پردازد. در ادامه با توجه به اینکه او عضر اتحاد سوسیالیستهای خاور میانه است ، نگاهی دارد به اعتراضات اخیر در عراق و لبنان و همچنین به وضعیت جنبش روژاوا وس از خروج نیروهای آمریکایی، تهاجم ددمنشانه اردوغان و …