مصاحبه ی یوسف خلیل با یاسر مونیف،  استاد سوری

منبع

Jacobin

January 9, 2017

این متن تنها به زبان انگلیسی  و در صفحه ی انگلیسی این تارنما موجود است.