برای حل مساله ی کردها و ایجاد سوریه ای دموکراتیک،  هیچ راهی به جز به رسمیت شناختن کردها به عنوان یک ملیت و حمایت بی قید و شرط از  حق تعیین سرنوشت کردها در سوریه و دیگر مناطق خاورمیانه وجود ندارد.  این امر به معنی اتخاذ رویکردی غیر انتقادی نسبت به سیاست های رهبری حزب اتحاد دموکراتیک یا هر حزب سیاسی کرد دیگری نیست.

به قلم جوزف ضاهر

20  ژوئیه 2016

کل این مقاله به زبان های انگلیسی و عربی موجود است.

منبع

http://www.syriauntold.com/en/2016/07/federalism-might-be-an-option-but-inclusiveness-is-a-must/