مصاحبه ی سعید افشار از رادیو همبستگی با فریدا آفاری در مورد اهداف اتحاد جدید التاسیس سوسیالیست های خاورمیانه و تحولات اخیر در منطقه

در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟ 
گام های آغازین برای شکل گیری شبکه و گفتگو و پیوند فعالان سوسیالیست…

9 دسامبر 2017