همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر ایجاب می‌کند کارگران همه کشورها، به ویژه کشورهایی که در آنها کارگران هنوز از حقوق ابتدایی آزادی بیان و اعتراض و گردهمایی و تشکل برخوردارند، ضمن پشتیبانی از جنبش هم‌طبقه‌ای‌های خود در ایران، سیاست‌های ضد کارگری و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و حکومت‌های خود را وادار سازند که رژیم ایران را به احترام به حقوق کارگران در چارچوب اصول و حقوق بین‌المللی کار موظف نمایند. این همبستگی همچنین ایجاب می‌کند که کارگران از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار بخواهند تا در مقابل نقض حقوق کارگران در ایران بایستند و چشمان خود را