در این دوران خطرناک، همبستگی بین اعضای  طبقه کارگر در کشورها یمان مهم تر از همیشه استما به عنوان بخشی از کارگران امریکا  هیچ ربطی  با سیاست های جنایتکارانه حکومت امریکا چه داخلی و چه خارجی  نداریمهمچنین هیچ نقشی در تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط دولت ترامپ بر مردم ایران نداشته ایمما به خوبی می دانیم که این شما، کارگران و محرومان جامعه هستید که بیشترین فشار و رنج ها را از تحریم ها می برید و ما کاملا با این تحریم ها  مخالفیم. بیم داریم که اقدامات غیر مسئولانه دولت ترامپ  منجر به جنگ شودطبیعی است که اگر جنگی رخ دهد، کارگران بیشترین هزینه را خواهند پرداخت.  نخست کارگران ایران و  همچنین کارگران آمریکا.

ما از مبارزات کارگران در ایران، از جمله اعتصابات  و سایر مبارزات علیه اشکال مختلف ظلم و استثمار، اطلاع کامل داریم.  در ایالات متحده نیز  مبارزات مشابهی داریماز جمله اعتصابات فزاینده ی کارگری، مبارزات زنان برای حقوق برابر، مبارزه علیه نژادپرستی و علیه همجنس گراستیزی و علیه ستم هایی که بر  مهاجران  اعمال میشوداین مبارزات مشترک  است که ما کارگران جهان را به یکدیگر پیوند می دهد.  .  

اذعان می کنیم  که بخشی  از کارگران  در ایالات متحده فریب ناسیونالیسم ترامپ، نژادپرستی و بیگانه ستیزی اش را خورده انداو همچنین باعث ترس و حتی نفرت از همه مردم مسلمان شده استاگر ترامپ به جنگ مستقیم علیه ایران برود،  مطمئنا از این تعصبات ناسیونالیستی و مذهبی استفاده خواهد کرد

از این رو ارتباط مستقیم بر اساس همبستگی طبقاتی میان کارگران ایران و ایالات متحده از هر زمانی مهم تر است.  این  همبستگی طبقه کارگر همچنین به ما یاری خواهد رساند تا با  افراط گرایان مذهبی که در هر دو کشور فعال و تاثیر گذارند مقابله کنیم.  

ما خاطر نشان میکنیم در حالی که ترامپ مردم ایران را با فضای جنگی تهدید می کند،  او همزمان با روحانی، خامنه ای و پوتین همکاری می کند تا از یکی از  بی رحم ترین دیکتاتورهای  این قرن یعنی  بشار اسد در سوریه حمایت کندهمانگونه که ما  با خواهران و برادران هم طبقه خود در ایران ابراز همبستگی می کنیم،  ما کارگران همه موظفیم که همبستگی خود را با  طبقه کارگر در سوریه ابراز کنیم.  همانطور که باید  برای مخالفت علیه هرگونه حمله آمریکا به ایران متحد شویم،  موظفیم  برای  مخالفت با حمایت دولت هایمان از اسد متحد شویم.  . 

ما همچنین شرایط  دشوار خواهران و برادرانمان  در فلسطین را فراموش نمی کنیم.  از مبارزات به حق آنها برای تعیین سرنوشت خود  و علیه  جنایات دولت اسرائیل و متحدانش   پشتیبانی می کنیم

سرمایه داری در حال نابود کردن  کره زمین است. این ما، کارگران جهان هستیم که می توانیم کره زمین را نجات دهیم.  این کار  از طریق همبستگی طبقاتی کارگران و سوسیالیسم امکان پذیر است. امیدواریم که  تلاش برای برقراری ارتباط مستقیم بین کارگران امریکایی  و ایرانی  گامی کوچک در این جهت  باشد.

امضاکنندگان

جان رایمن ، دبیر سابق اتحادیه نجاران اوکلند امریکا و سر دبیر نشریه  اوکلند سوسیالیست

Art Francisco, member, Carpenters Union Local 30,* editor, Control Line*
Sean Gallagher, United Auto workers (UAW) Local 2865*
Ephraim Hussain, teacher
Mary Kimmerling, Industrial Workers of the World (IWW)*, Tacoma
Sarah Morken, healthcare worker, Bonney Lake, WA
Jeffrey Nunes, Carpenters Union Local 157*
Cathy Pryor, United Food and Commercial Workers (UFCW) Local 8GS*
Sarah Saunders, California Nurses Association/Mercy San Juan*
Jason Schulman, PSC/CUNY AFT 2334*
Heather Schroeder, UFCW Local 8GS*
Scott Schroeder, UFCW Local 8GS*
Ryan Talen, SEIU 1199, NW Seattle WA*
Cheryl Zuur, former president, American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) Local 444*

اسامی اتحادیه ها صرفا به منظور شناسایی ذکر شده

منبع:

اوکلند سوسیالیست

Letter from US workers to workers in Iran