معرفی کتاب فوکو و انقلاب ایران:  جنسیت و فریبندگی های اسلام گرایی.  ژانت  آفاری و کوین اندرسون.  انتشارات دانشگاه شیکاگو.  2005

<