با حضور سندیکالیستهای فعال جنبش کارگری در ایران آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از اعضای هییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و آقای

لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان کردستان

ژوئن 2018