گفتگوی آرش کمانگر از تلویزیون برابری با سینا ذکاوت و فریدا آفاری از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه و شمال آفریقا