گفتگوی سعید افشار از رادیو همبستگی با فریدا آفاری و سینا ذکاوت از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه.

لینک یوتیوب در ذیل آمده:

28 مه 2019