کودتای فاشیستی ناکام در امریکا، آینده ترامپیسم و چشم انداز جنبش ها، گفتگوی آرش کمانگر با فریدا آفاری و شادیارعمرانی

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با دو فعال سیاسی چپ ایرانی در امریکا: فریدا آفاری از فعالین اتحاد سوسیالیستهای خاورمیانه در ایالت کالیفرنیا و شادیارعمرانی روزنامه نگار و پژوهشگر جغرافیای انسانی در ایالت واشنگتدرباره ناکامی ترامپیسم و کودتای فاشیستی، همسویی بخشی از اپوزیسیون راست _ سلطنت طلبان – با این یورش ارتجاعی، آینده ترامپ و ص