قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه 2015 – 11 اردیبهشت 1394

منبع: سایت اتحادیه آزاد کارگران ایرانhttp://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4333 زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلهای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی...

نقدی بر کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکتی

 فریدا آفاری   مقاله  ی حاضر در تاریخ 4 اکتبر 2015 در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران  در برلین ارائه شد.  این بررسی انتقادی پس از ارائه ی خلاصه ای از بحث ها و فاکت های  توماس پیکتی،  به تفاوت های عمده بین کتاب او و کتاب سرمایه...