اگرچه ترامپ در سخنرانی هایش  همواره از “دولت بزرگ” انتقاد می کند،  برنامه ی اقتصادی او که عمدتا شامل کاهش مالیات برای شرکت های بزرگ و کاهش عظیم بودجه ی بخش دولتی می شود،  در تضاد با حاکمیت یک دولت/ارتش قدرتمند نیست.  اقتدارگرایی ترامپ ممکن است شبیه  به آنچه باشد که  در اقتصادهای نوظهور مانند روسیه و چین در طی 25 سال گذشته مشاهده کرده ایم.

فریدا آفاری

9 نوامبر 2016

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر  یک فاجعه است.  از میان 225 میلیون فرد واجد شرایط برای رای دادن،  تقریبا 122 میلیون یا 54% رای دادند   47.8% به کلینتون و